• Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • youtube
  • instagram

Sună-ne ! 0761.34.38.37 | 0757.75.74.45 | 0727.83.85.86

Informatii de confidenţialitate privind datele cu caracter personal in cadrul colaborarii cu Agentia Imobiliara EGAL

Asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru noi. În mod constant îmbunătăţim securitatea şi măsurile de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte standarde. Ați auzit probabil vorbindu-se în ultima vreme despre Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (denumit în cele ce urmează “GDPR”), care consolidează drepturile persoanelor vizate şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Acesta a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018.

În acest context, ne adresăm in cadrul acestui articol pentru a va informa cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal care vă aparţin şi care pot fi deţinute şi prelucrate de noi.

1. Care sunt reglementările în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal?

Legea actuală (677/2001) şi Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR, care va abroga şi va înlocui legea 677/2001 la 25 mai 2018, descriu datele cu caracter personal ca fiind

orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie,

un identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să intre în posesia acestuia. În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a datelor

dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

2. Cine este Agentia Imobiliara EGAL ?

Agentia Imobiliara EGAL  este persoanã juridicã românã, cu sediul in Vladesti, Nr 283F, Judetul Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr J38/603/2006, avand CUI 18881760. Ne desfasuram activitatea on line prin cadrul portalului www.agentiaegal.ro, a partenerilor oficiali, la sediile sociale mentionate la sectiunea CONTACT a prezentului website cat si pe teren in timpul vizionarilor imobilelor pe care la avem in baza de date.

3. Ce date personale sunt prelucrate de către Agentia EGAL ?

Agentia EGAL poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza:

 

 Nume

 Prenume

 Adresă

 Număr de telefon

 Adresă de e-mail

 Carte de identitate

 CNP

 Data de naştere

 Sex

 Permis de conducere

 Situaţie financiară

 Nivel de studii

 Istoric al tranzacţiilor

 Starea civilă

 Membrii familiei

 Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.

 Informatii despre imobilule pe care il intermediem sau pe care il vizionati (adresa(strada, numar, bloc, etaj, apartament, cod postal, etc), schita cadastrala, carte funciara, act dobandire, etc)

4. Cum gestionează Agentia EGAL datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom respecta obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:

 Actualizarea datelor cu caracter personal

 Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă

 Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date

 Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal

 Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat şi divulgării.

5. În ce scopuri vă poate prelucra Agetia EGAL datele cu caracter personal?

Putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 Încheierea şi executarea contractelor de vizionare si servicii conexe

 Încheierea şi executarea contractelor de intermediere şi a contractelor de servicii conexe oferite de catre Agentia EGAL

 Furnizarea de servicii asociate încheierii, executării şi gestionării contractelor (pe toate canalele de comunicare utilizate de Agentia EGAL), în scopuri care includ:

 Furnizarea de informaţii

 Rezolvarea solicitărilor clienţilor

 Rezolvarea revendicărilor şi a petiţiilor

 Informarea persoanelor vizate cu privire la ştiri, evenimente, activităţi sau servicii

 Respectarea obligaţiilor şi solicitărilor reglementate, precum și cele de documentare și raportare în

conformitate cu legile în vigoare

 Operare pagini web corporative şi portaluri clienţi

 Efectuarea de cercetări de piaţă (inclusiv sondaje) şi campanii de marketing privind bunuri şi servicii

actuale sau potenţiale

 Desfăşurarea de activităţi de marketing direct

 Operarea şi urmărirea activităţilor pe canalele media sociale.

6. În ce situații este justificată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Agenita EGAL îşi poate ȋntemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:

 Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de

încheierea unui contract.

 Respectarea obligaţiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative.

 Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

 Interes public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

 Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

7. În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți?

Pot exista situații ȋn care să fie necesară transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către anumiți furnizori/împuterniciţi care prestează servicii companiei noastre/în numele companiei noastre.

În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia

cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel. Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în condițiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua

distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.

8. Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile. In principiu un contract de vizionare sua de intermediere, in cazul in care nu este soecificat diferit, are valabiliate 1 an de la la data semnarii. Ulterior acesta va fi distrus si o data cu el si datele dumneavoastra cu caracter personal.

9. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecți datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

 Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră.

 Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.

 Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.

 Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

 Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.

 Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta

prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.

 Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea) –

aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile).

 Dreptul de a adresa sesizări - în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. Ȋn cazul ȋn care sunteți

nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul Agentiei EGAL şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP).

În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment. Începând cu data de 25 mai 2018, vom pune la dispoziţia tuturor persoanelor vizate un formular de revocare a consimţământului în formă fizică, la toate sediile Agentiei EGAL

În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată ȋnainte de revocare.

10. Care sunt circumstanţele speciale?

 Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu

detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante.

 Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de

prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.

 Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă

notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea

consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

11. Cum ne puteți contacta?

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta în acest moment, prin intermediul canalelor actuale de comunicare. Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor (data intrării în vigoare a

Regulamentului general UE privind protecţia datelor cu caracter personal / GDPR) şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date

de contact:

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal Agentia EGAL:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresă: Strada General Magheru, Nr.1, Bloc V1, Pater, Rm.Valcea

Pentru aspecte specifice legate de subiectul datelor cu caracter personal, vă rugăm vizitați secțiunea relevantă din cadrul website-ului www.agetiaegal.ro

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Cautare imobil

Informatii de baza [-]
0
-
890,000
Detalii [+]
Adresa [+]
Cartier [+]